Som certifierad för marknadsföring av ekologiska produkter

15 mar 2022

Behöver vi dokumentera vad vi gör

Ekologisk certifiering växer snabbt i intresse hos svenska konsumenter. EU Ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det finns också krav på djurhänsyn och endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i färdig mat. På alla färdigförpackade ekologiska varor som kommer från något EU-land, måste märkningen finnas med. Kontrollen görs av oberoende kontrollorgan.

För att få marknadsföra och sälja Ekologiska produkter krävs en certifiering. Som certifierad för att marknadsföra och sälja ekologiska produktere följer vi EU's lagkrav i enlighet med EU-förordningarna EG 834/2007 och EG 889/2008.

Vi dokumenterar det vi gör och sparar dokument som kan styrka att det vi gör är i enlighet med reglerna. Då kan vårt externa kontrollorgan följa upp att vi gör är rätt! Varsego finns representerade lokalt på 22 orter, varpå vi har en lokal milljöansvarig för var grossist som säkerställer vår dokumentation och arbetssätt så att vi verkar inom lagkraven, och ständigt förbättrar våra rutiner och processer. 

Vi vill bidra till en hållbar framtid. Vår verksamhet påverkar vår miljö och vårt klimat. Våra transporter, vår användning av el och vår användning av köldmedium ger upphov till utsläpp av koldioxid (CO2), som bidrar till den globala uppvärmningen. Därför fokuserar vi på att minska vår klimatpåverkan! Vi har som mål att senast 2030 vara en klimatneutral leverantör och samarbetspartner.
Redan 2025 har vi som mål att kunna erbjuda dig och alla våra intressenter 100% fossilfria transporter. Som ett steg på vägen dit har vi därför antagit Fossilfritt Sverige’s transportutmaning! Läs mer om utmaningen och se vilka organisationer som har antagit utmaningen på
Fossilfritt Sveriges hemsida.