Ekologisk hållbarhet.

 

Loggor grupperadeRityta 1.svg

 

Minskad klimatpåverkanRityta 1 kopia.svg

Minskad klimatpåverkan 

 

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Vår verksamhet påverkar vår miljö och vårt klimat. Våra transporter, vår användning av el och vår användning av köldmedium ger upphov till utsläpp av koldioxid (CO2), som bidrar till den globala uppvärmningen.

Vi har därför valt att fokusera på att minska vår klimatpåverkan. På lång sikt har vi som mål att vara en klimatneutral leverantör och samarbetspartner senast 2030, men att redan 2025 erbjuda 100% fossilfria transporter. Vi har därför antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning!

Här kan ni läsa mer om utmaningen, samt se samtliga företag som antagit utmaningen.

  08_Transport_2025_byline.png
  Transporter utgör en stor del av vår verksamhet. Vi jobbar därför ständigt med att göra våra transporter så effektiva som möjligt genom att kontinuerligt utvärdera våra körturer och att optimera storlek på bilarna efter behov. Vi har redan nu gått över till HVO 100 på en del av våra fordon, men vi utvärderar även ständigt alternativa bränslen, och på sikt även alternativa fordon, för att ytterligare minska vår påverkan per levererat kolli.

 

 

Förnybar energiRityta 1 kopia.svg

Förnybar energi

  Ytterligare ett stort fokus ligger på förnybar energi. Hela vår organisation köper endast in och använder förnybar energi. Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut på väldigt lång tid. Sol, vind, vatten och biobränsle är exempel på förnybara källor - vilket är en stor del i vårt arbete mot att vara klimatneutrala senast 2030. Dock har all energiproduktion någon form av negativ inverkan på miljön. Därför ska vi alltid arbeta med energieffektivisering och att minska vår elförbrukning.
   
   

 

Hantering av avfallRityta 1 kopia.svg

Hantering av avfall

 

Vi hanterar en stor mängd avfall. Vi sorterar och hanterar alltid avfallet så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. För att minska mängden avfall försöker vi alltid ha en dialog med våra samarbetspartners kring utveckling och förbättringar av förpackningar och emballage.

Vi hanterar också farligt avfall. Vi är noga med att alltid hantera farligt avfall enligt de lagar och krav som finns. Vi har tydliga rutiner för hur vi ska arbeta för att uppfylla kraven.