Vi har bestämt oss

Vi vill ta ansvar för och driva ett aktivt hållbarhetsarbete

Vår vision är att uppfattas som Sveriges mest hållbara grossist. Vi ser arbetet med hållbarhet som ett långsiktigt arbete. Vi kan hela tiden bli bättre och ska alltid sträva efter att utvecklas.

Vi har valt att utgå från FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) för att hitta våra prioriterade fokusområden i vårt hållbarhetsarbete. De Globala målen har för avsikt att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Vår verksamhet påverkar vår miljö och vårt klimat. Våra transporter, vår användning av el och vår användning av köldmedium ger upphov till utsläpp av koldioxid, som bidrar till den globala uppvärmningen. Vi har därför valt att fokusera på att minska vår klimatpåverkan. Transporter utgör en stor del av vår verksamhet. Vi jobbar ständigt med att göra våra transporter så effektiva som möjligt genom att kontinuerligt utvärdera våra körturer och optimera storleken på bilarna efter behov. Vi utvärderar också alternativa bränslen och  alternativa fordon, för att ytterligare minska vår påverkan per levererat kolli.

Förnybar energi

Förnybar energi

Hela vår organisation köper endast in och använder förnybar energi. Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut på väldigt lång tid. Sol, vind, vatten och biobränsle är exempel på förnybara källor. Vi arbetar också ständigt med att effektivisera och minska vår elförbrukning. Det gör vi t.ex. genom att installera solceller och att arbeta med att förbättra miljön i våra fryslager. 

Hantering av avfall

Hantering av avfall

Vi hanterar en stor mängd avfall. Vi sorterar och hanterar alltid avfallet så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. För att minska mängden avfall försöker vi alltid ha en dialog med våra samarbetspartners kring utveckling och förbättringar av förpackningar och emballage.

Vi hanterar också farligt avfall. Vi är noga med att alltid hantera farligt avfall enligt de lagar och krav som finns. Vi har tydliga rutiner för hur vi ska arbeta för att uppfylla kraven.

Hälsa och välmående

Hälsa och välmående

Välmående medarbetare är grunden i vår verksamhet och en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas. Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv där jobbet bidrar till hälsa och livskvalitet.

Vi ska också arbeta aktivt med friskvård och aktiviteter som främjar hälsa och välmående. 

För att bidra till hälsa och välmående utanför vår verksamhet ska vi arbeta aktivt för att utveckla utbudet av produkter med hälsosamt och miljövänligt innehåll till våra kunder.

Arbetsvillkor och jämställdhet

Arbetsvillkor och jämställdhet

Jämställdhet är viktigt för oss. Vi ska alltid göra allt vi kan för att vara en jämställd arbetsplats där alla medarbetare har samma möjligheter och rättigheter. Vi ska vara en trygg arbetsplats där acceptans och medmänsklighet är en självklarhet. Våra medarbetare ska alltid ha bra arbetsvillkor. Vi ska självklart alltid följa aktuell lagstiftning och kollektivavtal för att säkra goda arbetsvillkor.

IT och digitalisering

IT och digitalisering

Vi ser IT och digitalisering som en viktig del i en långsiktig hållbar utveckling. Vi ska ta hjälp av digitala verktyg i vår omställning till klimatneutralitet. Digitalisering ger oss möjligheter till att underlätta och effektivisera verksamheten och på så sätt arbeta mer resurseffektivt och hållbart.

Tillväxt och lönsamhet

Tillväxt och lönsamhet

Vi ska alltid sträva efter att använda resurser effektivt och genomtänkt. Vi bidrar till många arbetstillfällen runt om i landet, både som arbetsgivare och genom att leverera varor till företagare runt om i landet. Vi medverkar på så sätt till att hålla landsbygden levande och vi ger den lokala ekonomin förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt.

Transparens och etik är viktigt för oss. Vi ska alltid arbeta efter en hög affärsmoral och jobba mot korruption. Vi ska vara en förebild.

ISO 14001

Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015, och det har vi varit sedan starten. Det gör att vi måste ta ett större ansvar för miljö- och klimatfrågor och att krav ställs på oss om att ständigt bli bättre. 

ISO 14001 är en frivillig, internationell standard för miljöstyrning av företag. För att få, och behålla, ett certifikat krävs att en uppfyller de krav som anges i standarden. På Varsego jobbar vi kontinuerligt med att ständigt förbättra våra processer inom organisationen för att minska vår klimatpåverkan.

Ladda ner vårt ISO-certifikat här!

Ekologiska och KRAV-märkta produkter

Alla Varsegogrossister är certifierade av HS Certifiering för hantering och marknadsföring av ekologiska produkter. Utöver detta är även Varsego Sverige AB certifierade för hantering och marknadsföring av KRAV-märkta produkter. 

Ladda ner våra certifikat här!

Vår hållbarhetspolicy

Vår vision är att uppfattas som Sveriges mest hållbara grossist och vår hållbarhetspolicy utgör grunden för allt vårt arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ladda ner den här!